In: Reiki Shares

Reiki Virtual Energy Exchange- March 23rd 2021- Online
March 19, 2021

March 23, 2021 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- March 9th 2021- Online
March 4, 2021

March 9, 2021 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- February 23rd 2021- Online
February 19, 2021

February 23, 2021 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- February 9th 2021- Online
February 4, 2021

February 9, 2021 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- January 26th 2021- Online
January 20, 2021

January 26, 2021 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- January 12th 2021- Online
January 7, 2021

January 12, 2021 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- December 29th 2020 – Online
December 26, 2020

December 29, 2020 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- December 15th 2020 – Online
December 10, 2020

December 15, 2020 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- December 1st 2020 – Online
November 27, 2020

December 1, 2020 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More
Reiki Virtual Energy Exchange- November 17th 2020 – Online
November 12, 2020

November 17, 2020 7:45 pm – 10:00 pm Online Reiki Virtual Energy Exchange. Hosted by Chris Parkes Hi everyone, This Virtual Reiki…

Read More